cookiesNewsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Polski raport referencyjny


Raport referencyjny to dokument, który przygotowuje dobrowolnie każdy kraj UE. Opisuje w nim swój system edukacji i swój system kwalifikacji, a następnie krajową ramę kwalifikacji i to, jak ona się ma do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

W 2013 roku powstał dokument „Raport referencyjny – odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji”. Dokument ten został przyjęty w dniu 15 kwietnia 2013 roku przez Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, a następnie zatwierdzony przez Komitet do Spraw Europejskich (Rady Ministrów) w dniu 15 maja 2015 roku. Po zatwierdzeniu dokument został oficjalnie przekazany do Komisji Europejskiej. Na początku tego dokumentu zamieszczone zostało streszczenie, które przytoczone jest poniżej w całości.

Od chwili przyjęcia przez polskie władze raportu referencyjnego rozpoczął się nowy etap prac, których celem jest przygotowanie modernizacji krajowego systemu kwalifikacji. Prace nad rozwojem systemu kwalifikacji w Polsce prowadzone były na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Instytut Badań Edukacyjnych. Toczyły się one w trzech projektach systemowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do 30 czerwca 2015 roku Instytut Badań Edukacyjnych realizował rozpoczęty w 2010 roku projekt „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie". W ramach projektu zespół ekspertów opracował założenia i mechanizmy funkcjonowania nowego systemu kwalifikacji. Od roku 2013 projekt był wspierany działaniami prowadzonymi równolegle w dwóch projektach:
  • „Budowa krajowego systemu kwalifikacji ‒ wdrożenie zintegrowanego rejestru kwalifikacji w zakresie organizacyjno- instytucjonalnym"
  • „Budowa krajowego systemu kwalifikacji ‒ pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania"
Działania podejmowane w ww. projektach miały na celu przygotowanie i pilotażowe wdrożenie wypracowanych rozwiązań w zakresie funkcjonowania nowego systemu kwalifikacji. Część tych działań realizowana była w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.
 
Efekty prowadzonych prac dały merytoryczną podstawę do przygotowania przez MEN projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawy o ZSK). Uchwalenie tej ustawy przez Sejm 22 grudnia 2015 r. zapoczątkowało proces wdrażania systemu kwalifikacji w Polsce.

Streszczenie raportu referencyjnego z 2013 roku

 „Niniejszy raport przedstawia odniesienie projektu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK). W raporcie przedstawiono także przebieg i stan zaawansowania prac nad projektami innych rozwiązań mających na celu modernizację krajowego systemu kwalifikacji w Polsce.
 
Modernizacja systemu kwalifikacji w Polsce wynika z potrzeb krajowych i będzie służyć realizacji polityki na rzecz uczenia się przez całe życie. Działania modernizacyjne dotyczące krajowego systemu kwalifikacji wpisane są w szerszy kontekst zmian zachodzących w Europie, związanych z realizacją treści zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, zwanego dalej Zaleceniem PE w sprawie ERK.

Reformy szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego wprowadzające efekty uczenia się jako podstawowy punkt odniesienia dla polityki oświatowej zostały przeprowadzone w Polsce w latach 2008–2011. W szkolnictwie wyższym kluczowe zmiany wprowadzono w 2011 roku. W 2006 roku rozpoczęto przygotowania do tworzenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, a w roku 2008 w Polsce zainicjowano prace nad Polską Ramą Kwalifikacji. Wdrożenie PRK zamknie cykl reform zachodzących w polskiej oświacie oraz szkolnictwie wyższym, a jednocześnie będzie impulsem do rozwoju kwalifikacji uzyskiwanych poza tymi systemami.

Polska Rama Kwalifikacji ma obejmować różnorodne kwalifikacje uzyskiwane w Polsce, co pozwoli na zintegrowanie rożnych systemów kwalifikacji funkcjonujących w kraju. PRK została zaprojektowana tak, aby jej poziomy odpowiadały poziomom ERK. Unikatowym rozwiązaniem zastosowanym w Polsce jest wprowadzenie dwóch charakterystyk poziomów o różnym stopniu szczegółowości – uniwersalnych (I stopień) oraz typowych dla poszczególnych rodzajów kształcenia (II stopień). Raport przedstawia wyniki przeprowadzonej analizy, która wiarygodnie wykazała spójność poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji z poziomami Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Dzięki temu możliwe będzie porównywanie kwalifikacji nadawanych w Polsce z kwalifikacjami nadawanymi w rożnych krajach UE, a kwalifikacje nadawane w Polsce powinny być bardziej czytelne i łatwiejsze do zrozumienia w innych krajach i systemach kwalifikacji w Europie.

W raporcie wykazano, że Polska wypełnia dziesięć kryteriów referencji określonych przez Grupę Doradczą do spraw ERK (EQF Advisory Group). Do raportu dołączono informacje dotyczące zagadnień terminologicznych, zestawienia efektów uczenia się wymaganych dla wybranych kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK – uniwersalnymi oraz typowymi dla poszczególnych rodzajów edukacji, poszerzony opis systemu edukacji w Polsce, a także opinie ekspertów zagranicznych. Raport skierowany jest zarówno do polskich środowisk związanych z tą dziedziną, jak i do osób i instytucji z rożnych krajów, które są zaangażowane w realizację Zalecenia PE w sprawie ERK. Raport ma być także oficjalnym źródłem informacji o kierunkach modernizacji krajowego systemu kwalifikacji w Polsce.

Równocześnie z niniejszym raportem referencyjnym został przygotowany „Raport samopotwierdzenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego”, w którym przedstawiono powiązane z PRK Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (KRK-SW) oraz ich odniesienie do Ram Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (QF EHEA) i do ERK.”


Załączniki:

Wiadomości

O przyszłości ZSK rozmawialiśmy w Warszawie

O przyszłości ZSK rozmawialiśmy w Warszawie

Zintegrowany System Kwalifikacji to kwalifikacje dla każdego. Tymi słowami dyrektor IBE, Piotr Stankiewicz otworzył naszą ogólnopolską konferencję.

Więcej...
Ruszy nowy cykl konferencji regionalnych

Ruszy nowy cykl konferencji regionalnych

Jakie są korzyści z uczenia się przez całe życie i zdobywania nowych kwalifikacji?

Więcej...
Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji

Publikacja przedstawia Polska Ramę Kwalifikacji (PRK) – jedno z ważniejszych narzędzi zintegrowanego systemu kwalifikacji, opracowane w wyniku kilkuletnich…

Więcej...
Debata z Radą Interesariuszy

Debata z Radą Interesariuszy

28 marca 2017 r. odbyło się czwarte już spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla interesariuszy ZSK. W gronie przedstawicieli m.in. organizacji…

Więcej...
Seminaria o walidacji i jakości kwalifikacji

Seminaria o walidacji i jakości kwalifikacji

Nasze seminaria skierowane są do podmiotów, które mogą być zainteresowane nadawaniem kwalifikacji włączonych do ZSK, prowadzeniem walidacji efektów…

Więcej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

„Kwalifikacje na czasie” – nowy kurs online

Prowadzisz kursy lub szkolenia? Doradzasz innym w wyborze ścieżki kariery? Chcesz zatrudniać pracowników bez zbędnych kosztów związanych z rekrutacją? Wiesz, jak przygotować się do wejścia na rynek pracy? Jesteś ciekawy, jakie są inne sposoby prezentacji niż CV czy list motywacyjny? Teraz możesz dowiedzieć się tego wszystkiego bez wychodzenia z domu. Ucz się, gdziekolwiek jesteś, o dowolnej porze i w swoim tempie dzięki nowemu kursowi online.„Kwalifikacje dla każdego”


Przedstawiamy cykl 10 audycji poświęconych Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji.
Jeśli ktoś planuje swoją ścieżkę kariery, szuka pracy lub chce zmienić obecną, szkoli innych, doradza przy wyborze kierunku edukacji, dzięki obejrzeniu materiałów TV będzie mógł dowiedzieć się, jak system kwalifikacji będzie działał i w jaki sposób ułatwi życie uczącym się i pracującym Polakom.


Animacja o ramie kwalifikacji


Co to jest Polska Rama Kwalifikacji i jakie korzyści przyniesie każdemu z nas - w prosty, przejrzysty sposób pokazuje najnowsza animacja opracowana przez projekt KRK realizowany w Instytucie Badań Edukacyjnych. Animacji szukaj też > tutaj.

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE