cookiesNewsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Publikacje

Wszystkie publikacje dotyczące systemu kwalifikacji znajdują się w bibliotece KRK.


Instytut Badań Edukacyjnych przygotował zestaw materiałów wspierających wszystkie osoby zainteresowane Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji. Publikacje te pozwalają zapoznać się z językiem efektów uczenia się i z głównym narzędziem systemu - Polską Ramą Kwalifikacji. Wyjaśniają, jak opisywać kwalifikacje i jak krok po kroku włączać je do systemu. Są również podstawowym źródłem informacji dla podmiotów starających się o uprawnienia instytucji certyfikującej czy podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości.

Te podstawowe dla każdego aktywnego uczestnika ZSK publikacje to: „Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji” (znajomość tych terminów jest konieczna np. przy składaniu wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK), „Polska Rama Kwalifikacji”, „Polska Rama Kwalifikacji. Poradnik użytkownika”, poradniki: „Opisywanie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego”„Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego”, „Włączanie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji” oraz publikacja „Walidacja – nowe możliwości zdobywania kwalifikacji” (zawiera informacje ważne dla instytucji certyfikujących oraz zgłaszających kwalifikacje).

Walidacja – nowe możliwości zdobywania kwalifikacji

Walidacja – nowe możliwości zdobywania kwalifikacjiPublikację opracowano jako pomoc dla osób, które są zaangażowane w planowanie i prze­prowadzanie walidacji, oraz dla osób tworzących i oceniających opisy kwalifikacji zgłaszanych do ZSK. Zawiera informacje przydatne dla instytucji certyfikujących, funkcjonujących w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), oraz podmiotów ubiegających się o uprawnienia do certyfikowania. Adresatami tego materiału są także minister­stwa oraz podmioty zewnętrznego zapewniania jakości, doradcy zawodowi i nauczyciele, a także inne osoby zainteresowane tą problematyką.

Czytaj więcej...

Włączanie kwalifikacji do ZSK

Włączanie kwalifikacji do ZSKWłączanie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) odby­wa się w różny sposób – zależy od tego, jakiego rodzaju jest dana kwalifikacja oraz na jakiej podstawie prawnej i przez kogo jest nadawana. W ustawie o ZSK określono, jak poszczególne grupy kwalifikacji są włączane do systemu, jednak odnalezienie w tekście ustawy poszczególnych informacji w tym zakresie może przysparzać trudności, jakie wiążą się z lekturą aktu prawnego, który sam w so­bie pod względem konstrukcji i stosowanej warstwy pojęciowej nie jest łatwy w odbiorze. Dlatego została przygotowana poniższa publikacja przedstawiająca scaloną i uporząd­kowaną wiedzę o włączaniu kwalifikacji do ZSK.

Czytaj więcej...

Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama KawalifikacjiPublikacja przedstawia Polska Ramę Kwalifikacji (PRK) – jedno z ważniejszych narzędzi zintegrowanego systemu kwalifikacji, opracowane w wyniku kilkuletnich prac eksperckich i szerokiej debaty społecznej. PRK porządkuje kwalifikacje nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz poza nimi. Ułatwia porównywanie ich ze sobą oraz odnoszenie do kwalifikacji funkcjonujących w innych krajach europejskich. Podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji składa się z 8 poziomów, na których określono odpowiednie wymagania względem efektów uczenia się i opisano je w kategoriach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Czytaj więcej...

Polska Rama Kwalifikacji. Poradnik użytkownika

Polska Rama KawalifikacjiPoradnik przedstawia podstawowe informacje na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji, jej strukturę oraz opracowane charakterystyki poziomów. Podaje konkretne wskazówki pomocne w czytaniu i interpretacji poszczególnych zapisów. W publikacji omówiono też specyfikę kolejnych poziomów Polskiej Ramy, uzupełnioną przykładami wybranych efektów uczenia się oraz kwalifikacji   odniesionych do danego poziomu.

Czytaj więcej...

Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego

Przypisywanie poziomu prk do kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższegoPublikacja dotyczy kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego, czyli cząstkowych. Jest to materiał pomocniczy dla osób opisujących kwalifikacje, dla ekspertów dokonujących porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z wymaganiami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji. W publikacji wykorzystano opracowania robocze powstałe w ramach realizowanego przez IBE projektu


Czytaj więcej...

Najnowszy poradnik opisywania kwalifikacji

Najnowszy poradnik opisywania kwalifikacjiUkazał się poradnik „Opisywanie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego” przeznaczony dla tych, którzy zainteresowani są opisywaniem kwalifikacji rynkowych i uregulowanych. Poszczególne elementy omówiono w takiej kolejności, w jakiej proponuje się przygotowywanie opisu: od wyjaśnienia celowości włączenia kwalifikacji do ZSK – przez opis efektów uczenia się oraz wymagań dotyczących walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację – do pozostałych informacji wymaganych we wnioskach. Omówione są kolejne pola wniosku o włączenie kwalifikacji do systemu, a także przykłady oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, opracowane na podstawie doświadczeń z projektów prowadzonych w Instytucie Badań Edukacyjnych w latach 2014–2015.

Czytaj więcej...

Słownik ZSK

Słownik ZSKSłownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji to niezbędna pomoc dla tych wszystkich, którzy będą opisywać kwalifikacje, starać się o włączenie ich do systemu, planować swój udział w ZSK w roli instytucji certyfikującej czy podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości. Słownik zawiera terminy, które - w toku prac nad ramami kwalifikacji w Polsce - wypracowano wspólnie z partnerami społecznymi. To wspólne, jednolite słownictwo umożliwia porozumiewanie się przedstawicieli różnych środowisk w sprawach dotyczących systemu kwalifikacji. Zachęcamy do pobrania słownika.


Czytaj więcej...

Raport referencyjny - aktualizacja

Raport referencyjny - aktualizacjaCo się zmieniło w polskim systemie kwalifikacji od przyjęcia raportu referencyjnego 15 maja 2013 roku? W jaki sposób opracowano najważniejsze elementy zintegrowanego systemu? 
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami prac kluczowych dla projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Przyjęcie ustawy przez Sejm RP zapoczątkuje nowe podejście do kwalifikacji w Polsce.Czytaj więcej...

Od kwalifikacji do rejestru

Od kwalifikacji do rejestruNa czym polega nowe podejście do systemu kwalifikacji? Jakie kwalifikacje i na jakich zasadach będą wpisywane do rejestru? Co dla pracodawców oznacza wprowadzenie tych zmian? A jak pracownikom mogą pomóc bilans kompetencji lub metoda portfolio?Czytaj więcej...

Propozycje zasad współpracy z interesariuszami w ZSK

Propozycje zasad współpracy z interesariuszami w ZSKPublikacja przedstawia zasady współpracy w systemie kwalifikacji oparte na koncepcji włączenia do debaty możliwie szerokiej reprezentacji interesariuszy. W tekście omówiono formułę organizacyjną prac Rady Interesariuszy. Opisano również doświadczenia wybranych krajów Unii Europejskiej w organizowaniu współpracy na rzecz tworzenia i rozwoju systemów kwalifikacji.


Czytaj więcej...

Zapewnianie jakości procesu nadawania kwalifikacji

Zapewnianie jakości procesu nadawania kwalifikacjiPublikacja jest przeznaczona dla organizacji, które zajmują się lub chciałyby się zajmować walidowaniem kompetencji i nadawaniem kwalifikacji. Zawiera szereg wskazówek użytecznych dla wszystkich, którym zależy na jak najwyższej jakości tych procesów. Przedstawiono w niej zasady zapewniania jakości spójne z założeniami zintegrowanego systemu kwalifikacji, a także zaproponowano konkretne rozwiązania ułatwiające sprawne i prawidłowe przygotowanie walidacji i certyfikacji tak, aby procesy te były przyjazne osobom, które chcą potwierdzić swoje kompetencje.

Czytaj więcej...

Metoda bilansu kompetencji

Metoda bilansu kompetencjiW jaki sposób rozpoznawać i sprawdzać kompetencje? Jak efektywnie ukierunkowywać ludzi na ich ścieżce zawodowej i edukacyjnej? Jak wspierać osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy? Czy wiedza, umiejętności i postawy, które rozwijamy, realizując swoje pasje lub wykonując codzienne domowe obowiązki, mogą być naszymi atutami na rynku pracy?

Broszura dostarcza odpowiedzi na te pytania, prezentując konkretną metodę identyfikowania i diagnozowania kompetencji, a także prezentując formularze i narzędzia w niej wykorzystywane.

Czytaj więcej...

Kwalifikacje przyszłości

Kwalifikacje przyszłościDlaczego opracowano Polską Ramę Kwalifikacji? Jakie korzyści przyniesie nam uporządkowanie kwalifikacji? Jak branże, np. bankowość, sport, turystyka, telekomunikacja, IT opisały swoje kwalifikacje? Jak przebiegała debata społeczna i jakie były wyniki konsultacji społecznych? Zapraszamy do lektury!Czytaj więcej...

Standard opisu kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego. Przewodnik

Standard opisu kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego. PrzewodnikPrzewodnik opracowano z myślą o osobach zainteresowanych opisem kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego.

W części pierwszej publikacja przedstawia poszczególne elementy opisu kwalifikacji w zalecanej kolejności ich tworzenia. Następujące po sobie elementy opisu, w tym opis efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, zostały uzupełnione o wskazówki, pytania pomocnicze, przykłady z prac pilotażowych oraz odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości.

Czytaj więcej...

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji - podstawowe założenia

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – podstawowe założeniaW publikacji przedstawiono podstawowe założenia i zasady działania dotyczące Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, który ma być jednym z kluczowych elementów systemu kwalifikacji w Polsce. Omówiono też zadania podmiotu prowadzącego rejestr oraz zasady współpracy tego podmiotu z interesariuszami systemu.

Tekst uzupełniono opisami rozwiązań dotyczących rejestrów i baz danych o kwalifikacjach w wybranych państwach Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich

Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskichW jakim stopniu udział w programach organizacji pozarządowych, harcerstwie czy wolontariacie wpływa na nasze kompetencje? Jak poza szkołą i uczelnią kształtowane są nasze postawy?

Jakie faktyczne korzyści dostrzega młodzież w aktywności pozarządowej, a z jakimi boryka się trudnościami?

 

Czytaj więcej...

Podstawy prawne funkcjonowania krajowych systemów kwalifikacji w wybranych państwach Unii Europejskiej

Podstawy prawne funkcjonowania krajowych systemów kwalifikacji w wybranych państwach Unii EuropejskiejJak pod względem prawnym kształtują się systemy kwalifikacji w Austrii, Francji, Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz na Malcie, czyli w krajach, które jako pierwsze zaprezentowały swoje raporty referencyjne? Jakie akty prawne regulują tak różne systemy edukacji? W jakim stopniu Zalecenie Parlamentu i Rady w sprawie europejskich ram kwalifikacji z 2008 r. wpłynęło na prawo wybranych państw Unii?


Czytaj więcej...

W drodze do PRK. Dobre praktyki w systemie kwalifikacji

W drodze do PRK. Dobre praktyki w systemie kwalifikacjiJak wygląda system kształcenia zawodowego po wprowadzeniu zmian w 2012 roku? Co proponują przedstawiciele bankowości, a co fitnessu w celu uporządkowania swoich kwalifikacji? Jak przedstawia się system certyfikacji w księgowości czy rzemiośle, a jakie rozwiązania stosuje się w branży informatycznej lub językowej? Czy działalność związana z podnoszeniem kwalifikacji cieszy się popularnością w różnych regionach?


Czytaj więcej...

5 lat Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego

5 lat Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia UstawicznegoPublikacja dokumentuje pierwsze lata działalności Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego i jego zaangażowanie m.in. w budowanie systemu zapewniania jakości szkoleń w Małopolsce, czy konsultowanie rozwiązań w pilotażu zintegrowanego systemu kwalifikacji. Pokazuje również, jak publiczne i prywatne instytucje z Małopolski organizują wspólnie przedsięwzięcia edukacyjne, których celem jest zachęcanie mieszkańców do inwestowania we własny rozwój i świadome planowanie kariery.

Czytaj więcej...

Propozycja metody określania poziomu kwalifikacji

Propozycja metody określania poziomu kwalifikacji Tekst stanowi pierwsze w Polsce opracowanie poświęcone tematyce zasad określania poziomu kwalifikacji. W publikacji zostały przedstawione wyniki prac nad metodą odnoszenia kwalifikacji do poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

 

 

Czytaj więcej...


Wydarzenia

kwiecień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

   
   


 KRK na youtube